Акциони план

Акциони план

Акциони план је део Школског развојног плана и Годишњег програма рада школе за школску 2022/23.

Развојним планом предвиђене су бројне активности којима се побољшавају услови рада и подиже квалитет наставе и резултати учења које за крајњи циљ имају повећање броја уписаних ученика са целе територије града..

Развојним планом предвиђене су бројне активности којима се побољшавају услови рада и подиже квалитет наставе и резултати учења које за крајњи циљ имају повећање броја уписаних ученика са целе територије града. У том смислу предвиђене су и активности за промоцију спроведених акција и постигнутих резултата. Дакле, важан развојни циљ нашег плана је повећање броја уписане деце у нашу школу. Део проблема биће решен ако се у потпуности реши упис све ромске деце са наше територије као и њихово редовно похађање наставе до краја 8.разреда.
Развојним планом предвиђен је циљ заштите деце од злостављања и занемаривања. С тим у вези предвиђене су активности које обезбеђују заштиту права све деце.
У контексту реализације наведених циљева подразумевају се и активности превиђене Акционим планом за унапређивање рада са децом ромске популације.

На основу градске и школске евиденције утврђено је да сваке године један број ученика ромске националности се не јави у школу ради уписаЈедан број ученика само започне школску годину док не добију потребне потврде ради остваривања одређених права, а затим прекину са редовним долажењем у школу.

Један број привидно редовно долази, то значи да не направе коначан прекид школовања већ континуирано праве изостанке по неколико дана или седмица, а затим поново дођу. Такве околности се одражавају на њихов ниво постигнућа који је минималан. Често, нарочито девојчице, раније напусте школовање, јер се удају.

Неки од разлога  за овакво стање су :

 

– низак ниво образовања родитеља

– углавном су незапослени, живе од социјалне помоћи или рада на црно

– сарадња породице и школе је на ниском нивоу јер већина родитеља није заинтересована за сарадњу у контексту образовних постигнућа
– образовање не виде као приоритетан фактор за померање са друштвених маргина
– школа у целини разумевајући проблеме често снижава захтеве и критеријуме за оцењивање и санкционисање изостанака и на тај начин омогућава завршавање разреда, чиме, у ствари, шаље поруку породици и будућим нараштајима да могу исто тако да поступају

Побољшање услова за укључивање и задржавање ромске деце у систему редовног образовања.

Активности за решења проблема треба усмерити у два правца којима би се

обезбедило веће задовољство деце и родитеља ромске популације, а тиме би се повећала могућност потпунијег одзива и редовнијег похађања школе.

 

 

А.   Да ученици ромске националности реално постижу квалитетније резултате у учењу .

Б.   Да деца из сиромашних породица имају значајну материјалу подршку у домену потреба детета у школским условима.

1.Идентификација ученика који нередовно похађају наставу, проналажење и отклањање узрока.

2.Идентификација ученика који имају проблеме у учењу и понашању и рад са њима (допунски и диференцирани рад, помоћ у изради домаћих задатака). Првенствено из српског језика и математике.
Формирати групе према типу потешкоћа, направити поделу задужења са наставницима и утврдити распоред рада са сваким учеником.

3. Рад са ОЗ у циљу оспособљавања деце за толеранцију, за препознавање стереотипа и предрасуда у мишљењу за ненасилно решавање конфликтних ситуација.

4. Организовање акције прикупљања неопходне помоћи сиромашним породицама.

5. Унапредити сарадњу са родитељима ромске деце.

6. Организовање рада ромског асистента, као споне између школе и породице како би се повећала мотивација и деце и родитеља за образовањем.

7. Обезбедити предуслове за редовно школовање: превоз, прибор, уџбеници, исхрана, по могућству и одећа, излети, екскурзије и друга школска плаћања.

8. Преко асистената обезбедити помоћ у учењу и код куће.

9. Обезбеђење простора и услова за одвијање предшколског програма за све ученике ромске популације.

10. Укључити, у складу са заинтересованошћу родитеља ромске деце, у школске органе представнике ромске популације.

11. Школа да редовно сарађује са надлежним Министарством и свим институцијама и НВО које се баве образовањем и заштитом права мањина.