Школски одбор

Школски одбор

Школски одбор Основне школе „Нада Пурић“, Ваљево

именован од 1. 6. 2023. године до 1. 6. 2027. године

на основу Решења Скупштине града Ваљева

бр. 112-618/23-01/1 од 9. 5. 2023. године.

 

Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је Школски одбор који броји девет чланова, укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе.